انواع تشک هوشمند پرگاس

متریال مورد استفاده در محصول :

فنر بونل میکرو پرگاس ، دو لایه نمد در هر سمت ، پارچه پفکی سوزنی

 

فنر بونل میکرو پرگاس ، یک لایه نمد در هر سمت ، اسفنج تراکم 30 کیلو گرمی با ارتفاع 2 سانتی متر در هر سمت ، پارچه پفکی سوزنی

 

فنر بونل میکرو پرگاس ، دو لایه نمد در هر سمت ، ریباند تراکم 80 کیلو گرمی با ارتفاع 2 سانتی متر در هر سمت ، اسفنج 30 کیلوگرمی به ارتفاع 2 سانتی متر در هر سمت ، پارچه ابر خور پفکی سوزنی

 

فنر بونل میکرو پرگاس ، دو لایه نمد در هر سمت ، ریباند تراکم 80 کیلوگرمی به ارتفاع 3 سانتی متر در هر سمت ، اسفنج با تراکم 30 کیلوگرمی با ارتفاع 3 سانتی متر ، پارچه ابرخور پفکی سوزنی